Opis projektu

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, Powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę 12 techników z otoczeniem społeczno -gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 31.12.2019 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 1236 uczniów, 80 nauczycieli kształcenia zawodowego, 6 opiekunów stażystów oraz 12 techników funkcjonujących w Zespole Szkół Chemicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 i Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie, Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nakle, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szubinie, Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie. Główną grupę docelową stanowią uczniowie kształcący się w zawodach technik: elektryk, elektronik, mechatronik, mechanik, pojazdów samochodowych, cyfrowych procesów graficznych, logistyk, teleinformatyk, informatyk, fototechnik i technik urządzeń i systemów energii odnawialnej i ich nauczyciele przedmiotów zawodowych. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach przygotowujących do egzaminów zawodowych, specjalistycznych kursach i szkoleniach ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, 4-tygodniowych stażach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach, stażach zawodowych i podjęcie studiów podyplomowych. Pracodawcy zostaną włączeni w proces kształcenia kadr, ich pracownicy zostaną przeszkoleni i włączeni w przygotowanie programów i realizację kształcenia praktycznego. Szkoły objęte wsparciem doposażą pracownie zawodowe zgodnie z wymogami rynku pracy.
Wsparciem w projekcie objęte zostanie Technikum w Gronowie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Toruński.